PRIVACY POLICY

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens

VEBE B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VEBE B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–       Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–       Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–       Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

–       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–       Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als VEBE B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VEBE B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–       Administratieve doeleinde;

–       Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

–       Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–       De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VEBE B.V. de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

–       NAW;

–       Tussenvoegsel;

–       Achternaam;

–       (Zakelijk) Telefoonnummer;

–       (Zakelijk) E-mailadres;

–       Geslacht.

Jouw persoonsgegevens worden door VEBE B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–       Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door VEBE B.V.  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–       Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–       Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

–       Voornaam;

–       Tussenvoegsel;

–       Achternaam;

–       E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door VEBE B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–       Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door VEBE B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–       Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–       De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

–       Voornaam;

–       Tussenvoegsel;

–       Achternaam;

–       Telefoonnummer;

–       E-mailadres;

–       Geboortedatum;

–       Salarisgegevens;

–       Kopie ID;

–       BSN-nummer;

–       Bankgegevens.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

–       Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–       Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

–       Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–       Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VEBE B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–       Alle personen die namens VEBE B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouwzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht jij een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Jij hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als jij naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Vebe Electrotechniek B.V.

De Huchtstraat 13

1327 EB Almere

Info@vebebv.nl